História

Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji

Nezastupiteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v našej obci bola a je činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej – MO MS. MO MS sa aktívne podieľa na tvorbe a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Poslaním Matice slovenskej, ako i jej miestnych odborov, je rozvíjať  a upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zapájať mládež i staršie generácie  do kultúrno-tvorivého procesu a upevňovať národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty. Rozvíjaním stykov a aktivít s ostatnými miestnymi organizáciami a spolkami, ako aj v spolupráci s OcÚ MO MS prispieva najmä ku kultúrno-spoločenskému vyžitiu občanov Ivanky pri Dunaji.

V roku 1863 slovenskí vzdelanci založili v Martine Maticu slovenskú a ich historický čin nadlho ovplyvnil dejiny Slovákov. Vznikla prvá legálna celonárodná kultúrna inštitúcia – Matica slovenská.

Od jej vzniku až do násilného zatvorenia v roku 1875 plnila úlohu akadémie, knižnice, múzea, vydavateľstva, kultúrneho a literárneho ústredia.

Nová etapa v živote Matice slovenskej nastala po 1. svetovej vojne, keď sa dôležitým činiteľom stali miestne odbory, ktoré aktivizovali tisíce svojich členov. Mimoriadne záslužná bola činnosť MS na poli slovenského ochotníckeho divadla, keď v roku 1922 zriadila Ústredie slovenského ochotníckeho divadla a každoročne usporadúvala súťaže v hraní divadelných hier. A práve s ochotníckym divadlom sa viažu prvé zmienky o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji.

História MO MS v Ivanke pri Dunaji

Vieme, že v obci už od Františka Jozefa I. pôsobil ochotnícky divadelný súbor. Zo spomienok pamätníkov sa dozvedáme, že jeho členovia boli väčšinou zároveň aj matičiarmi. Mená ochotníkov registrujeme aj v evidencii členov MO MS, ale až od roku 1932.

Najstarším oficiálnym písomným dokladom o pôsobení MS v Ivanke je matričná kniha členov MO MS. Nevieme presne, kedy vznikla a kto ju založil, ale obsahuje cenné informácie o registrácii členov miestneho odboru od  30. rokov 20. storočia. Vyčítame z nej nielen mená, ale aj rok registrácie člena, adresu jeho trvalého bydliska či povolanie. To umožňuje vytvoriť si predstavu o členskom postavení a približnom vekovom rozložení členskej základne. Keďže medzi členmi sú aj študenti, môžeme sa domnievať, že veková štruktúra bola v rozpätí od 18 rokov až po dôchodcovský vek.

V matričnej knihe MO MS Ivanka pri Dunaji je aj najstaršia členská registrácia – pán Karol Fratrič, ktorý bol riadnym členom od roku 1930. Ďalšie registrácie sú až od roku 1932 – František Zibala, 1934 – Ján Štiglic, Eugen Bielek, 1935 – Michal Hubáček, Ján Pláteník, 1937 – Irena Bošácka.

V 30. rokoch bolo v MO MS evidovaných 14 členov. Ich povolania boli rôzne: učiteľ, úradník, pekár, dôstojník, študent, domáca, kováčsky majster, farár, roľník a iné.

Z čias existencie Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945 nemáme informácie o činnosti MO MS. Tie sa opäť objavujú až od roku 1945. Napriek tomu predpokladáme, že MO fungoval a rozvíjal svoje aktivity, pretože do konca 2. svetovej vojny stúpol počet členov MO MS na 73. Z toho obdobia pochádza aj najstaršia zachovaná legitimácia člena MO MS z 19.júna 1941, podpísaná správcom MS Jozefom Škultétym a tajomníkom Jánom Martákom.

Najväčší rozkvet MS bol zaznamenaný po roku 1945. Členská základňa presiahla stotisíc členov, ktorí boli organizovaní vo vyše 1.100 miestnych odboroch. V druhej polovici 40. rokov zaznamenávame mohutný nárast členov aj v MO MS Ivanka pri Dunaji. Len v rokoch 1945 – 1946 sa rozrástla členská základňa o ďalších 172 matičiarov. Pokračovalo sa v tradícii ochotníckeho divadla a k plesovej sezóne každoročne patrili matičiarske plesy. Významný podiel na organizácii matičného života v obci mala najmä osobnosť pána Františka Šmidu.

Plesy sa niesli vždy v duchu vopred určeného námetu, napr.: výlet do vesmíru, kvitnúce záhrady kráľovnej Semiramis, v zemi vychádzajúceho slnka a podobne. Účastníci sa predvádzali v maskách a sála u Wendlovcov bola vždy honosne vyzdobená.

Plesy neboli jedinými spoločenskými akciami počas roka. MO usporadúval aj iné príležitostné podujatia. Takým bol napríklad umelecký večer usporiadaný v januári 1946, na ktorom účinkovali členovia SND, ako Dr. Janko Blaho, Fr. Krištof Veselý, Mimi Hubová – Kišoňová či František Dibarbora a členovia baletu.

Rok 1948 zasiahol ostro proti odborom Matice slovenskej. Kolektívy MS sa premiestnili do novoutvorenej Slovenskej akadémie vied, bola zakázaná spolková činnosť a styk Matice slovenskej so zahraničnými Slovákmi. Zákon z roku 1954 zmenil Maticu slovenskú na štátnu kultúrnu ustanovizeň, vymedzil jej iba vlastivedné a dokumentačné poslanie. K istému oživeniu Matice slovenskej došlo v 60. rokoch 20. storočia. Opäť sa obnovila jej členská základňa, vlastivedná, umelecká a osvetová činnosť. MO MS podporovali demokratizačný proces a federatívne usporiadanie Česko – Slovenska. Normalizačný proces Maticu opäť tvrdo zasiahol, bola zamedzená spolková činnosť a bol vydaný nový zákon o Matici slovenskej, ktorým boli vymedzené jej úlohy a činnosti.

Činnosť obnoveného MO MS po roku 1989

Demokratizačný proces po roku 1989 a vytvorenie samostatného slovenského štátu umožnilo aj oživenie Matice slovenskej. Aj MO MS v Ivanke pri Dunaji obnovil svoju činnosť a bol zaregistrovaný centrálou MS v Martine 28.4.1990.

Prvým predsedom MO sa stal učiteľ tunajšej základnej školy pán Dionýz Guniš a tajomníčkou Ing. Alena Vallová.

MO MS organizuje samostatne alebo vo spolupráci s inými miestnymi združeniami každoročne tradičné akcie, prednášky či zájazdy na pamätné miesta histórie slovenského národa.

Tradičné pravidelné podujatia:

  • pietna spomienková slávnosť pri príležitosti tragickej smrti gen. Dr. R. Štefánika – táto slávnosť sa koná za účasti najvyšších politických predstaviteľov a má vysokú kultúrnu úroveň,
  • júnové Stretnutie Ivančanov, ktoré sa konalo prvý raz v roku 1995 a rodnú obec vtedy navštívili aj rodáci zo zahraničia – z Čiech, Kanady, Nemecka, Švajčiarska a USA,
  • autorská literárna súťaž Luknárova Ivanka určená pre žiakov základných škôl,
  • predvianočné posedenie členov MO MS,
  • oslavy sv. Cyrila a Metoda na Devíne.

Z bohatej činnosti miestneho odboru treba spomenúť postavenie pomníka Ľudovítovi Štúrovi a Michalovi Obrenovičovi v areáli ivanského kaštieľa. Pomník bol slávnostne odhalený dňa 17.12.1995, v pamätný deň posledného stretnutia Štúra s Obrenovičom.

Roku 1994 vzniklo po rozsiahlej rekonštrukcii budovy bývalej Masarykovej školy stredisko kultúrneho a spoločenského života obce. Na návrh starostu obce Ing. Stanislava Legrádyho a so súhlasom obecného zastupiteľstva bola budova na radosť všetkých členov a priaznivcom Matice pomenovaná v roku 1995 – Matičný dom. Vo vstupnom vestibule je na pamiatku tohto hrdého mena osadený znak Matice slovenskej.

Prínosom k upevňovaniu národného povedomia sú príležitostné projekty, ako napríklad vlastivedné zájazdy s cieľom pripomenúť si významné osobnosti nášho národa a dávnu históriu našej vlasti.